כפתור וואטספ צף

אין מוצרים בעגלה

תקנון האתר

תקנון –www.mamasandpapas.co.il :

 

1.1 אתר www.mamasandpapas.co.i ( להלן-"האתר"), מופעל ע"י מ.ה.מייה בייבי בע"מ –ח.פ. 514427822( להלן – "החברה "או" "מייה בייבי"). האתר מיועד לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר מנהל חנות וירטואלית ומאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי מייה בייבי בע"מ .

1.2 המבצע ו/או המעוניין לבצע עסקת רכישה באתר מאשר כי הוא מודע לתקנון האתר המשתתף, מצהיר ומתחייב כי מסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין , כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מפעיליו. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור בו, המשתמש נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.3 האמור בתקנון הינו בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד. הוראות התקנון יחולו על כל משתמשי האתר לרבות תאגידים וגופים משפטיים אחרים.

2. תנאי ההשתתפות

2.1 רשאי לבצע עסקת רכישה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה ( וכן חברה מאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט. חברות האשראי הינן : ויזה כ.א.ל, לאומי ויזה, מאסטרקארד , אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ .

2.2 תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת האשראי לביצוע עסקת הרכישה ולגביה, המוצרים המבוקשים ע"י המשתמשים נמצאים במלאי והכתובת אליה יש לספק את המוצרים הינה בישראל ונמצאת במפת החלוקה  של דואר ישראל.

2.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ועסקת רכישה שיעשו על ידך באתר זה .התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר ו/או החברה, לכל דבר ועניין .

2.4 גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון . אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

2.5 כל מבצע הזמנה חייב למסור פרטים מדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.

התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי .

 

3.פרטי המשתמש

3.1 בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש יידרש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי ,שם משפחה ( שם ומס' חברה –לפי העניין ) ,טלפון ,כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.

3.2 ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים ולא מדויקים מייה בייבי לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מגיש פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים- אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למייה בייבי / או לאתר בשל כך.

3.3 בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה,  כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או  הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלוונטי.

 

4. ביצוע רכישה באמצעות האתר

4.1 המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. מייה בייבי אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי . במקרה שלאחר ביצוע עסקת רכישה של מוצר התברר כי המוצר אזל, תודיע על כך החברה לצרכן תוך 72 שעות ממועד עסקת הרכישה באתר ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי  או ביטול העסקה.

4.2 התשלום בגין עסקת הרכישה יבוצע בכרטיס האשראי בלבד ( לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, זיכוי וכדומה.)

4.6 המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי  

מייה בייבי  בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי  משלוח הודעות הדוא"ל  האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה 

4.7 רישומי המחשב הפנימיים של מייה בייבי  ו/או מי שמטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.

 

5. אספקת  המוצרים.

5.1 מייה בייבי תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו 

5.2 שירותי השילוח יהיו באמצעות דואר ישראל או באמצעות  צ'יטה או אחר אשר יתואם ע"י החברה .

5.3 מייה בייבי תפעל על מנת לספק  את המוצרים על פי התנאים הנקובים ממחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.

5.4 מייה בייבי מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של  המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.

5.5

התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, לא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

5.6 מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי  עבודה של דואר ישראל (לא כולל ימי שבת וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 12:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

5.7 מייה בייבי לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש. מייה בייבי לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירות ונזקי טבע, שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים למייה בייבי מראש תנקוט  מייה בייבי במרב האמצעים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 6.4 להלן.

 

6. מדיניות ביטול עסקת הרכישה והחזרת המוצר.

ביטול עסקת הרכישה על ידי הצרכן.

6.1 הצרכן יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות בכוחו.

6.2 ביטול עסקת הרכישה על ידי הצרכן תעשה בכתב למייה בייבי לכתובת המייל שבאתר

6.3 הצרכן יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה מיום ביצוע ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר

6.4 הצרכן לא יהא רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצרים שיפורטו להלן:

א. טובין פסידים.

ב. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

ג. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

6.5 במקרה של ביטול עסקת הרכישה בהתאם לאמור לעיל, מייה בייבי תחזיר לצרכן את אותו חלק ממחיר ששולם על ידו, ולא תגבה  מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם ( במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה לא יגבו דמי ביטול).

 

"דמי ביטול " – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת מייה בייבי הוצאו על ידה או שהיא התחייבה בהן בשל התקשרות העסקה או בשל ביטולה.

 

6.6 במידה שמבצע עסקת הרכישה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר למייה בייבי על חשבונו ובהתאם לפרטים שיימסרו לו. המוצר יוחזר למייה בייבי באריזתו המקורים כשהוא שלם, ללא פגם מכל סוג שהוא ומבלי שנעשה בו שימוש ובלווי החשבונית שנשלחה ולצרכן עם במוצר ולאחר מכן יזוכה הצרכן על ידי מייה בייבי  בהתאם לאמור לעיל.

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי מייה בייבי בע"מ

 6.7 מייה בייבי תהא רשאית לבטל את עסקת הרכישה כולה או חלקה:

6.7.1 במקרה ונפלה טעות במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר בתנאי התשלום ו/או נתונים ממבצע עסקת הרכישה באתר.

6.7.2 במקרה של אירועים שאינם בשליטת מייה בייבי ו/או מפעילי האתר לרבות כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור, תקלות מחשוב ו/או בכל גורם תקשורתי אחר המונעים ו/או המעכבים את המשך המכירה, ביצועה ואספקת במועדים שנקבעו או השתתפות במכירה באופן תקין ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אחרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר:

6.7.3 אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של במצע עסקת הרכישה ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה;

מייה בייבי ו/או מפעילי האתר לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה באתר.

6.7.4 הודעה על ביטול המכירה תימסר למבצע עסקת הרכישה בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל עסקת הרכישה ומייה בייבי תימנע מחיוב כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או תשיב למצע עסקת הרכישה כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למבצע עסקת הרכישה ו/או מי מטעמו כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי

 מייה בייבי בע"מ בגין ביטול עסקת הרכישה כאמור בסעיף זה.

7. זכויות קניין רוחני

7.1 זכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר הם של מייה בייבי בע"מ ו/או של  www.mamasandpapas.co.il   

7.2 מידע ו/או תצוגה  המופיעים באתר לרבות גרפיקה, עיצוב האתר, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו ( להלן-"המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל ו/או של מדינות אחרות לרבות ע"י אומנות בינ"ל ונמצאים בבעלותה של  מייה בייבי   ו/או מי שמטעמה ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו ל מייה בייבי לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש באתר להכניס שינויים, להעתיק, לשכפל,  להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ובתמונות המופיעים באתר ללא הסכמה בכתב ומראש של מייה בייבי 

7.3 הסימנים המסחריים של מייה בייבי  MIYABABY   בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של מייה בייבי בע"מ.

 

8. הגבלת אחריות

8.1 מייה בייבי בודקת את המידע המוצג באתר. ככל שיתברר למייה בייבי כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, היא תתקנה באופן מידי.  מייה בייבי אינה אחראית למידע שאינו מדויק ו/או  לטעויות שנפלו ביחס למידע זה בנסיבות שבהן עשתה ככל שבידה כדי למנוע את אי הדיוק ו/או הטעויות האמורות.

8.2 הוצהר ומוסכם כי המידע המוצג באתר אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה כלשהי של  מייה בייבי לרכישת המוצרים הנמכרים באתר. המשתמש באתר מסכים לכך שכל הסתמכות על מידע המוצג באתר נעשתה לפי שיקול דעתו ועל אחריותו הבלעדית. מייה בייבי לא תישא באחריות כלפי מידע שמקורו מצדדים שלישיים.

8.3 מייה בייבי אינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין במקרה שבו רכישת המשתמש לא התקבלה במערכת ו/או במקרה של בעיה טכנית בשימוש באתר ו/או בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לבצע עסקת רכישה ו/או לקבל ת המוצרים ו/או שהשירות באתר יתקיים בבטחה.

8.4 מייה בייבי ו/או מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק גופני, פיזי, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש במוצרינו או לצד שלישי כלשהו.

8.5 מייה בייבי ו/או מי שמטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים שנרכשו ממייה בייבי ו/או מי מטעמה או כתוצאה ממוצר אשר נפגם בעת השימוש ו/או כתוצאה ממוצר פגום – לרבות אובדן רווחים- תהא עילת התביעה אשר תהא.

8.6 התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר שבמציאות.

8.7 מייה בייבי לא תהא אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה ברוכש ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

 

9 תנאים נוספים

9.1 אורך תקופת האחריות ותנאיה יהיו מצוינים על גבי הוראות השימוש המצורפים למוצר.

9.2 אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרה בלתי חוקית.

9.3 הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק באופן מידי את גישת המשתמש באתר אם יפר את תנאי התקנון.

9.4 מייה בייבי שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, להסיר ו/או לתקן את התקנון על כל סעיפיו ו/או את כללי הרכישה באתר ו/או את המידע המצוי באתר – מעת לעת ולמשתמש לא תהא כל טענה כלפי בגים מייה בייבי בגין פעולות אלו.

9.5 מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר  באתר אינם לשיקול דעתה הבלעדי של מייה בייבי אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדית.

9.6 הפעילות באתר זה לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי  השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.

 

מדיניות הגנת הפרטיות

כל המידע שנמסר ל מייה בייבי על ידי המשתמש באתר זה ישמש לצורך ביצוע עסקת רכישה ו/או הפעולות הנלוות לה. המידע אינו מעבר לכל גורם אחר, למעט לאלו הפועלים עבור או בשם מייה בייבי בע"מ  או הקשורים לעסק לצורך ביצוע עסקת הרכישה ו/או הפעולות הנלוות לה. ייתכן  ו מייה בייבי תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש באתר ו/או בפרטי הקשר האחרים שנמסרו לצורך משלוח דואר אלקטרוני חוזר ו/או  תגובה לפניית המשתמש באתר. דואר דיוורי בנוגע לחברה, למוצריה ומבצעיה, ככל שיהיו, יישלח רק במידה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב על ידי המשתמש באתר 

השימוש בפרטי אמצעי התשלום שנמסרו על ידי המשתמש באתר ייעשה לצורך ביצוע התשלום והמידע אודות פרטי אמצעי התשלום לא יועבר לכל גורם אחר נוסף אלא לשם הוצאה לפועל של העסקה שבוצעה על ידי המשתמש באתר.

 

מייה בייבי שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש באתר, ככל שנמסרו לה, במקרים בהם הדין מקנה לה זכות לעשות כן.

 

ייתכן וייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש באתר, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצע המשתמש באתר. מייה בייבי רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. מייה בייבי רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.